Lees ons coronabeleid

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van 123Notaris zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

 1. 123Notaris is een handelsnaam van de coöperatie Damsté advocaten – notarissen U.A., een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid.
 2. Het is ter uitsluitende beoordeling van 123Notaris, of zij een opdracht tegen de tarieven zoals vermeld op de website www.123notaris.nl in behandeling neemt. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven, aanvaard en uitgevoerd door 123Notaris, met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Tussen de opdrachtgever en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding tot 123Notaris, de opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
 3. In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan 123Notaris verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 4. Iedere aansprakelijkheid van 123Notaris, de notarissen en alle personen die op grond van een rechtsverhouding met 123Notaris de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd, daarbij betrokken zijn of zijn geweest, is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de notaris wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Door Damsté advocaten – notarissen is de beroepsaansprakelijkheid van elke notaris ten minste overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie verzekerd. Indien de desbetreffende notaris om welke reden ook geen aanspraak op uitkering heeft zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het notarieel honorarium dat voor de betreffende dienstverlening in rekening is gebracht.
 5. Indien 123Notaris een derde inschakelt, is 123Notaris voor eventuele tekortkomingen van deze derde niet aansprakelijk. De opdrachtgever machtigt 123Notaris hierbij om eventuele door deze derde bedongen algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen), mede ten behoeve van en namens opdrachtgever, te aanvaarden.
 6. 123Notaris is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd. Opdrachtgever gaat akkoord met correspondentie en bestandsuitwisseling per e-mail of ander elektronisch communicatiemiddel. 123Notaris is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit enig gebruik van dergelijke elektronisch communicatiemiddelen. 123Notaris is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ongeautoriseerde toegang tot, het ontoegankelijk worden van, het per abuis verspreiden van, het verloren (doen) gaan van en/of het beschadigd raken van (een deel van) de door haar opgeslagen gegevens, (computer)bestanden en/of de door haar gebruikte (digitale) netwerken, servers, werkplekken, (rand)-apparatuur, programmatuur, digitale communicatiemiddelen en/of diensten voor opslag van gegevens en bestanden.
 7. De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor omschreven geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht is geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 8. Met betrekking tot de geoffreerde prijzen voor producten op de site van 123Notaris wordt een voorbehoud gemaakt betreffende de prijzen/tarieven van derden (zoals het Kadaster, het Centraal Testamenten Register, het huwelijksgoederenregister e.d.) en verschuldigde belastingen. Die kunnen tussen het moment van offerte en facturering wijzigen, welke eventuele wijzigingen voor rekening van opdrachtgever komen. Bemiddeling in geval van geschillen is niet bij de geoffreerde prijs inbegrepen.
 9. Indien de opdracht van opdrachtgever niet binnen het concept met bijbehorende prijs van 123Notaris past, zal 123Notaris, na opdrachtgever hierop te hebben gewezen, opdrachtgever voorzien van een passende vrijblijvende offerte. Indien opdrachtgever afziet van de opdracht kan opdrachtgever de opdracht aan 123Notaris intrekken en zullen aan opdrachtgever geen kosten in rekening worden gebracht.
 10. Declaraties en nota’s van afrekening in verband met een aan 123Notaris verstrekte opdracht dienen voorafgaand aan het passeren van de akte te worden betaald, conform de op de declaratie of nota van afrekening vermelde instructies. Indien declaraties en nota’s van afrekening niet voorafgaand aan het passeren van de akte zijn voldaan, is 123Notaris bevoegd haar werkzaamheden op te schorten nadat partijen daarvan in kennis zijn gesteld. 123Notaris is niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit. Indien geen tijdige betaling door 123Notaris is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en aansprakelijk voor de kosten, die 123Notaris, zowel in als buiten rechte, ter inning van de vordering maakt. Tevens is door de opdrachtgever over het te betalen bedrag vanaf het moment van ontstaan van de betalingsverplichting de wettelijke rente verschuldigd.
 11. Bezwaar tegen de declaratie of nota van afrekening dient schriftelijk en binnen 14 dagen na declaratiedatum kenbaar te worden gemaakt aan 123notaris.
 12. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de leden en bestuurders van de coöperatie Damsté advocaten – notarissen U.A. en van de notarissen, toegevoegd notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen, die bij voor of namens 123notaris werkzaam zijn met inbegrip van hun rechtsopvolgers.
 13. 123Notaris kent een klachtenprocedure. De regeling wordt u op verzoek toegestuurd. De klachtenprocedure staat vermeld op onze website (www.123notaris.nl). Op onze dienstverlening is tevens de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing.
 14. Op sommige werkzaamheden van Damsté is de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) van toepassing. In verband daarmee kan Damsté verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL). Op grond van de Wwft mag Damsté een opdrachtgever niet op de hoogte brengen van een dergelijke melding.
 15. Door gebruik te maken van de producten en/of diensten van 123Notaris, gaat opdrachtgever ermee akkoord dat Damsté (persoonlijke) gegevens van opdrachtgever verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtgever stemt in met het opnemen van de (persoonlijke of bedrijfs-) gegevens van opdrachtgever in de digitale en administratieve systemen van Damsté.
 16. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en 123Notaris is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is, zullen deze geschillen worden beslecht door de rechtbank Overijssel zittingsplaats Almelo. Indien aan opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is gezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
 17. In het kader van de beroepsuitoefening houdt 123notaris een derdengeldenrekening aan. Over het saldo van de derdengeldenrekening kan door de bank positieve rente worden vergoed of negatieve rente in rekening worden gebracht. 123notaris zal aan de opdrachtgever positieve rente vergoeden conform de voor het notariaat geldende beroepsregels. 123notaris is gerechtigd om negatieve rente die bij 123notaris in rekening wordt gebracht aan de opdrachtgever door te berekenen. Tevens is 123notaris gerechtigd om kosten in rekening te brengen voor het calculeren en verwerken van de te betalen dan wel te ontvangen rente. Tenslotte is 123notaris gerechtigd om in plaats van de daadwerkelijk kosten van rente en calculatie- en verwerkingskosten, een forfaitair bedrag in rekening te brengen ter dekking van deze kosten.

Deze voorwaarden zijn op 11 mei 2021 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo onder nummer 13/2021.
De notarissen van 123Notaris houden een rekening aan, welke rekening uitsluitend is bestemd voor gelden die de notarissen in verband met de uitoefening van notariële werkzaamheden onder zich houden. De tenaamstelling en het rekeningnummer van deze rekening zijn:
“Damsté 123Notaris derdengelden”, te Enschede
Rekeningnummer IBAN: NL 43 RABO 0302 2696 14
BIC: RABONL2U

Als u aanvullende informatie wilt ontvangen of vragen heeft dan verzoeken wij u om contact op te nemen met info@123notaris.nl.